Baner 1 Baner 2

Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych przez TALMA Sp. z o.o., realizowane jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  TALMA Sp. z o.o., z siedzibą w Jaźwinach nr 9, 42-244 Mstów, Polska, zarejestrowaną pod nr KRS 0000371846, NIP 9492155870, REGON 241709430
 2. Dane kontaktowe:
  e-mail: biuro@talma.com.pl
  tel. 34 329 66 10
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  – niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art.6 ust.1 pkt. b i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  – wykonania czynności wynikającymi z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  – realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się w związku z realizacją umowy, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Państwa dane osobowe obejmują:
  1. imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji;
  2. dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres e-mail;
  3. informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  – pracownicy Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  – instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
  – podmioty zewnętrzne, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Przysługuje Państwu prawo:
  dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan również wnieść sprzeciw, a także skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane będą przetwarzane do zakończenia okresu, w którym będzie możliwe dochodzenie wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy. Przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy czas przechowywania danych. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.